You are here

Přednáškový cyklus Fyzikální čtvrtky vznikl v roce 1993 na Katedře fyziky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze, na popud tehdejšího vedoucího katedry prof. RNDr. Pavla Kubeše, CSc. Organizace přednášek se ujal doc. Ing. Karel Malinský, CSc., který pak aktivně tuto akci rozvíjel a organizoval až do svého odchodu do penze v roce 2011. První přednášky začaly v zimním semestru školního roku 1993/1994 v učebně číslo 84. Tato učebna však velmi brzy nestačila zájmu posluchačů. Přednášky se pak postupně přesouvaly do posluchárny 135, poté ve čtvrtém patře do posluchárně č. 434, a posléze pro stále rostoucí zájem ve velkých posluchárnách: napřed do posluchárny č. 309 a od roku 2005 do posluchárně č. 209. Termíny konání (čtvrtky od 16:15) se však od první přednášky až do současnosti nezměnily. Panu docentu Malinskému se podařilo z Fyzikálních čtvrtků udělat nedílnou součást života na fakultě. Po jeho odchodu do penze převzal organizaci přednášek na dva roky Ing. Martin Žáček, Ph.D. Od roku 2014 je hlavním organizátorem Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Za 25 let své existence získaly značnou popularitu mezi studenty a pracovníky ČVUT, ale také mezi širokou veřejností. O významu této akce svědčí celá řada významných odborníků z ČVUT a dalších vědeckých pracovišť z ČR i zahraničí, kteří prezentovali své přednášky na této akci a kteří se na tuto akci rádi vrací. Mezi nejvýznamnější lze jmenovat: prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc., Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. Mark Bentley a mnoho dalších. Jedním z nejpopulárnějších přednášejících a také nejaktivnějším, s více než 20 přednáškami od roku 2005, se stal prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc, z Katedry fyziky. Jeho vysoce odborné a zároveň popularizační přednášky jsou velmi vyhledávané a přispívají k propagaci fakulty a celého ČVUT u široké veřejnosti.