You are here

Výroba cementu se řadí mezi průmyslová odvětví s nejvýznamnějším podílem na znečišťování ovzduší CO2. Jednou z možností, jak snížit produkci emisí, je omezení spotřeby cementu širším využitím směsných cementů z lokálních zdrojů pucolánově aktivních příměsí. Ačkoliv se jedná o technologicky jednoduché řešení tohoto naléhavého problému, většina směsných cementů se vyznačuje nízkou počáteční pevností, se kterou v praxi nemohou konkurovat tradičním kompozitům s vyšším obsahem slínku. K tomu, aby bylo možné zvýšit jejich pevnosti, je potřeba porozumět chemickým dějům probíhajícím v rané fázi hydratace cementu. Zatímco většina studií zaměřuje svou pozornost na hlavní slínkový minerál C3S, problematika C3A jakožto nejreaktivnější složky slínku nebyla příliš studována. Právě porozumění vlivu C3A na počáteční pevnosti cementu a na ranou hydrataci cementu z mikro – i makroskopického úhlu pohledu jsou hlavními cíli tohoto projektu, který vede Lenka Scheinherrová. Dosažené výsledky mohou pomoci při návrhu a optimalizaci počátečních vlastností směsných cementů, které najdou v blízké budoucnosti čím dál větší uplatnění.